Adatkezelési tájékoztató

A Bfc’11 Kft. Adatvédelmi Nyilatkozata és Adatkezelési Irányelvei

– hatályba lépés dátuma: 2018. május 25. –

BFC’ 11 Kft. (Székhely: 8617 Kőröshegy Szántódi u. 013 hrsz,  Fióktelep: 8600 Siófok Marosi u 8. www.epitopontsiofok.hu , honlapműködtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon személyes adataikat megadó (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.A továbbiakban, mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi nyilatkozat tartalmát.

E nyilatkozat célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen nyilatkozatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Miközben Honlapunkat nézi, személyes adatait is átadja számunkra.
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe:
– Egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookies = sütik) automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,
– másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Fogalmak

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy -közvetlenül, vagy közvetve- azonosítható természetes személy;

felhasználó: az a természetes személy, aki önkéntes hozzájárulása alapján Adatkezelő szolgáltatását igénybe veszi;

személyes adat: a Felhasználóval kapcsolatba hozható adat -különösen a Felhasználó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe valamint egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az abból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: a Felhasználó kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok -teljes körű, vagy egyes műveletekre kiterjedő- kezeléséhez;

 

adatkezelő: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján -beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is- az adatok feldolgozását végzi.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
Adatkezelő adatkezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), rendelkezéseinek megfelelően történik.
Adatkezelő adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Az adatkezelés jogszabályi rendelkezésen alapul, vagy a cég partnereinek és potenciális partnereinek személyre szabott kiszolgálása, tájékoztatása, elérése a célja.

Az adatkezelés jogalapja:

  • a szerződéses kapcsolat létrejöttéhez kapcsolódó adatkezelés jogszabályi rendelkezései (például számviteli törvény a számla kibocsátáshoz), vagy
  • A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.
  • Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel.

A kezelt adatok köre: cégnév, kapcsolattartó/érintett neve, céges/üzleti telefonszámai, céges/üzleti e-mail címei, céges/üzleti postacímei, kapcsolatfelvételi dátum, időpont, az érintett számítógépének IP címe, a böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.
Az adatokon végzett adatkezelési műveletek alapvetően a kapcsolattartás céljából történnek, tehát például számlakiállítás, vagy leválogatás/szűrés. Automatikus profilalkotás nem történik.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a részére átadott adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott célból az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig jogosult megőrizni, vagy a vonatkozó szerződéses jogviszony időbeli hatályának lejártát követően jogosult mindaddig megőrizni, amíg az adatok kezelése Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése érdekében a megőrzés szükséges, vagy ameddig ezt jogszabály előírja.

Adatfeldolgozó: Adatkezelő külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Sümegi János
Székhely: 8600 Siófok, Fő u. 204.
Adószám: 68747806-1-34
Email: hosting@cssninja.hu
Web: https://cssninja.hu/

Számlázás: a vásárlási tranzakciókhoz tartozó számviteli bizonylat kiállítása és a jogszabályokban foglalt határidőben történő megőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont.

A kezelt adatok köre: vezeték és keresztnév, a számla kiállításához megadott számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, áfás számla esetén adószám (amennyiben a vásárló megadta).

Az adatok törlésének határideje, az adatkezelés időtartama: 8 év, illetve a mindenkor hatályos adójogi- és számviteli jogszabályokban meghatározott időtartam.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárlás meghiúsulása.

Szállítás, adatok továbbítása

Amennyiben az érintett vásárlása során házhozszállítást kíván igénybe venni. A szolgáltatás igénybevételével az érintett  hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatai  a gyártó, szállító partnerei felé továbbítja.  Az adattovábbítás jogalapja: a szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

Az adatátadással a szállító, gyártó partner önálló adatkezelővé válik az átadott adatok vonatkozásában.

Amennyiben az érintett adatai továbbításához nem járul hozzá, úgy a házhozszállítás szolgáltatást nem veheti igénybe, így a termékek átvételének helye: 8600 Siófok Marosi u. 8.

Technikai adatok
Adatkezelő tulajdonában álló honlapok működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata, vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal -törvény által kötelezővé tett esetek kivételével- össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Cookie-k

A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza.
Amennyiben a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A Szolgáltató a következő cookie-t használja:

Jelszóval védett munkamenethez használt cookie. Biztonsági cookie. Átmeneti (session) cookie:Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Állandó (persistent) cookie: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Ezen cookiek-nak egy része arra szolgál, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Míg más cookie-k a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) kerülnek elhelyezésre.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében hogyan tudja letiltani a cookie-kat, hogyan fogadhat el új cookie-kat, hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (GoogleAnalytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

Honlap felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően az adott Érintett részére nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól. Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a GoogleAnalytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 

Ügyfélkapcsolat
Adatkezelő a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével törli.
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Adatkezelő a hatóságok részére -amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte- személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

Érintett jogai.

Jogorvoslati lehetőségek
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve -a kötelező adatkezelések kivételével- törlését, vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján. 

Tájékoztatáshoz való jog:
Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.
A Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Helyesbítés joga
Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén.

Törléshez való jog:
Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos, vagy téves -és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható- feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

Eljárási szabályok:
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400, Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,
Honlap: http://www.naih.hu

Siófok, 2018.05.25.